Nhà phân phối sơn nước Kanto tại Thanh Oai Hà Nội – 0979112215