Cơ sở phân phối thiết bị điện tử tại Tuyên Quang – 01653591111